CHINA

Trein Meisje Mingsha Shan
Mingsha Shan Mingsha Shan Mingsha Shan
Mingsha Shan Mingsha Shan Turpan Hami Turpan Woestijn
Jiaohe Gaochang Gaochang Jiaohe Welkom? Gaochang
Turpan Welkom II? brood Melakawat Melakawat Melakawat
Melakawat Great Desert Road Sleeperbus Kashgar Kashgar Kashgar
Kashgar KhotanManYarkand Khotan Khotan
Khotan Bus Yarkand Propaganda Vervoer Meisje
Fiets KuqaBingling Bingling Datong Xuankongsi
Yungang, Datong Yungang Beijing

Copyright 2003 - Annet Blanken & Lode Broekman